Se information i avsnitt 7.1 och 7.2 för rekommendationer kring hantering och förvaring. Ersätter till viss del det tidigare ”andreaskorset”. Brandfarliga vätskor (Kategori 3) Akut toxicitet (Kategori 4 oral) ... (Kategori Cron 1) 2.2 Märkningsuppgifter Märkningsuppgifter enligt 1272/2008 Faropiktogram Signalord Faroangivelser ... se Avsnitt 2, 3, 10 och 11. Pyrofora fasta ämnen. Personal för ... mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och 1 H224 GHS02 Fara Extremt brandfarlig vätska och ånga. Kategoriindelning av brandfarliga vätskor med avseende på flampunkt och initial kokpunkt . Se avsnitt 8 för rekommendationer avseende begränsning av exponering samt personlig skyddsutrustning. specifik organtoxicitet i kategori 1 eller 2, enstaka exponering specifik organtoxicitet i kategori 1 eller 2, upprepad exponering brandfarliga gaser, vätskor och fasta ämnen, kategori 1 och 2. Brandfarliga aerosoler. 22 Nya (och gamla) tillståndsgränser Hantering Yrkesmässig publik Yrkesmässig icke publik inomhus Yrkesmässig icke publik utomhus Hantering ej yrkesmässig Brandfarliga gaser Inne Ute 2 (0) 60 Brandfarliga aerosoler Volym (liter) Brandfarliga vätskor, flampkt 60 Brandfarliga vätskor, flampkt > (250) Gasol Övr (5) förbudet omfatta brandfarliga vätskor av kategori 2 utan endast av kategori 1 ... 3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande. ... (kategori 1 och 2). Hem / Farligt gods etiketter / Klass 3 | Brandfarliga vätskor Farligt Gods etiketter Klass 3 / Brandfarliga vätskor. Klassindelning av brandfarliga vätskor med avseende på flampunkt. anordningar, Bilaga 1, 3.1.2, motsvarande Kategori II. Flamman används för extremt och mycket brandfarliga vätskor och gaser. Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra, förebygga och i värsta fall begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma när brandfarliga och explosiva varor brinner eller exploderar.Till brandfarliga varor räknas gaser och vätskor som är brandfarliga samt brandreaktiva varor. av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen utfärdade den 6 februari 1996. • brandfarliga vätskor, kategori 1 och 2 • brandfarliga fasta ämnen, kategori 1 och 2, • självreaktiva ämnen och blandningar, typ A–F, Här finner du föreskrifter och annan information om hantering av brandfarliga vätskor. Hem / Farligt gods etiketter / Klass 3 | Brandfarliga vätskor Farligt Gods etiketter Klass 3 / Brandfarliga vätskor. Klass 2 | Gaser; Klass 3 | Brandfarliga vätskor; ... Klass 4 delas upp i klass 4.1 – Brandfarliga fasta ämnen, 4.2 ... kol och Kalium. Klass 1+2+3-vätska: 100 liter ... Brandfarliga vätskor av klass 1 och 2a ska gruppvis hållas skilda från brandfarliga vätskor av klass 2b och 3. I klassen för pyrofora vätskor finns endast en kategori. Brandfarliga gaser klassificeras i kategorierna 1 och 2. hantering av brandfarliga gaser och vätskor ... Kommentar till 2.1 Utöver de definitioner som finns i föreskrifterna har i det allmänna rådet nedan- Kategori 2 Flam. Brandfarliga gaser Brandfarliga aerosoler ... Pyrofora vätskor och fasta ämnen Självupphettande ämnen och blandningar Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Organiska peroxider Produkten är brandfarlig och … brandfarliga vätskor och del 2 skåp för förvaring av brandfarlig gas. Liq. Brandfarliga varor är ett samlingsbegrepp för brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och ... 2 Gaser som inte hör till kategori 1 och som har ett Även ... Gaser som uppfyller dessa kriterier klassificeras också som kategori 2, och anordningar, Bilaga 1, 3.1.2, motsvarande Kategori II. Tabell 1. Personal för ... mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och Tabell 1. Artikel 153.2 i EG-fördraget. 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt 1272/2008 Brandfarliga vätskor (Kategori 3) Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (Kategori 2) Tabell 1. för kategori II /2 G. Lutz pumpverk av syrafast stål och ... av brandfarliga vätskor samt före användning av ... Skötsel och underhåll 5.1 Rengöring 2 2.6 Brandfarliga vätskor Kategori 1 Flam. Specifikationer för vätskor och smörjmedel Alla MTU-serier på marknaden ... 8.1.7 Oljor för flera områden – kategori 2.1 (Low SAPS-oljor) 113 skrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 1. •Hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner ovan och i mark •Rör- och slangledningar som är anslutna till sådana ... (1 kap. ... Från och med 1 juni 2015 gäller märkningen med faropiktogrammet. Brandcell ... 2 Gaser som inte hör till kategori 1 och som har ett ... Brandfarliga vätskor, kategori 1 och 2. e) Brandfarliga vätskor kategori 3 med en högsta tillåtna temperatur över flampunkten. Kategoriindelning av brandfarliga vätskor med avseende på flampunkt och initial kokpunkt . Kategori ... 1 och området utanför skåpet som Zon 2. Kategori Flampunktsområde, t fp (°C) Initial kokpunkt (°C) 1 < + 23 ≤ +35 2 < + 23 > +35 3 ≥ +23 och ≤ 60 - Brandcell Del av byggnad, exempelvis rum eller våningsplan, som … • brandfarliga vätskor, kategori 1 och 2 • brandfarliga fasta ämnen, kategori 1 och 2, • självreaktiva ämnen och blandningar, typ A–F, Använd skyddsglasögon, korgglasögon eller visir. Bakgrund till föreskrifterna ... Kommentar till 2.1 Liq.