Är det en organisation? Är det ett företag? Om du vill undersöka vad en viss organisation eller ett visst parti har för åsikter är det naturligt att du besöker organisationens eller partiets hemsida. Vad menas med en kvarleva? Ge exempel på några kvarlevor. Jag kommer här att skilja på kvarlevor och berättande källor. Det innebär att man är särskilt skeptisk mot sådant som icke-experter och icke-neutrala personer skriver i bloggar, på nätforum och på privata webbplatser, mot reklam, politiskt och religiöst vinklade budskap, studentuppsatser, med mera. Berättande källor beskriver det som har skett. Naturligtvis kompletterar du din granskning med att ta reda på vad motståndare till organisationen eller … 2. Vad är det för skillnad på en primärkälla och en sekundärkälla? Svårt att veta vilka källor det kommer ifrån. Det är svårt att veta att personen som skriver är den som den utsäger sig att vara. Om du vill undersöka vad en viss organisation eller ett visst parti har för åsikter är det naturligt att du besöker organisationens eller partiets hemsida. – Eller mellan en undertyp och en variant? Historiska källor handlar om kvarlevor och berättande källor. Folkloristik är ett samlingsnamn för läran om alla yttringar av folktro och diktning. Det är viktigt med källkrititk på internet för det är viktigt att veta om det är sant. Hej! Äost äkta oberoende samtida tendens. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. De som redovisar på a-passet får igen a-passtid på min lektion. Det finns två olika sorters källor, kvarlevor och berättande källor. - Närhet till ämnet? Svar: Det är en lite mer pålitligare källa än en berättande källa. 1. 2. En kvarleva är ett föremål som du kan ta på, till exempel ett skelett, ett mynt eller en kruka. 7. Berättande källor kan vara antingen skriftliga eller muntliga. Källkritik har man för att veta vad man ska tro på och vad som är sant och falskt och vad som är trovärdigt Det är en vetenskaplig metod för att se vad som ä sant eller falskt. De berättelser som polisen fick höra då är att betrakta som berättande källor. Hej! Jag förstår inte min lärare som förklarar det för mig, kan någon med enklare ord förklara vad det är och hur man ska ta reda på om någon källa är kvarleva eller berättande? Det är en av de viktigaste utgångspunkterna inom bland annat historieforskningen där källkritikens uppgift är att värdera historiska källor efter deras trovärdighet. Vad har källan för innehåll och vilket är syftet med att presentera detta innehåll? 4) Jag är visserligen en varm förespråkare av utbildningshistoriska studier av äldre tider. Kalle ramlar och slår sig. 3. En intensiv mördarjakt inleddes och flera personer hämtades av polisen och förhördes om vad de hade haft för sig under mordnatten. De nämnda exemplen på kvarlevor har alla det gemensamt att de har en officiell prägel och ... Vad kvarlevor visar och inte visar Enbart av kvarlevan som sådan kan vi förstås inte uttala oss om lagen efterlevts, beslutet följts eller freden blivit verklighet. 7. Med andra ord studeras sagor, sägner, gåtor, ordspråk och vitsar, samt olika uppfattningar inom bland annat folkmedicin, ritualer, magi och religion.. Andra kulturforskare brukar studera vad … Det är en historisk process, ett undertecknat fredsdokument är en kvarleva från den historiska processen. Text+aktivitet om historiska källor för årskurs 4,5,6 Om det inte finns en författare minskar trovärdigheten, då man det är svårare att veta bakgrunden. Den kan både skriftlig och muntlig. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. En berättande källa är en källa som du kan läsa, till exempel runorna på … Att man sorterar källor. Men om dokumentet ifråga är äkta och inte en förfalskning visar Vad är ett typmynt? Lisa berättar för … för att kritiskt pröva en källas trovärdighet. Vad menas med en kvarleva? Är det någon du litar på? Han måste vidare avgöra om källorna till vissa delar innehåller fragment av — eller är baserade på — primära källor eller kvarlevor. Skillnad på kvarleva och berättande. Vad är en källa? Naturligtvis kompletterar du din granskning med att ta reda på vad motståndare till organisationen eller … Vad är skillnaden mellan kvarleveaspekt och berättande aspekt. Det leder oss in på ett annat kännetecken för webben och för internet i allmänhet, nämligen att innehållet är föränderligt – vissa skulle säga instabilt – på ett sätt som inte riktigt gäller för pappersbaserat material. Vad är det för skillnad på en primärkälla och en sekundärkälla? 2 för författandet, avsändandet och mottagandet. Vad är skillnaden mellan kvarleveaspekt och berättande aspekt. Den omfattar vetenskapliga studier av folklore som utgör materialet. Exempel på berättande källor är dagböcker, brev och memoarer. är exempel på en källa som kan vara både kvarleva och berättelse. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. Känns informationen trovärdig? För att svara på frågan ”varför” är det därför viktigt att söka förklaringar i mångfalden, olika perspektiv och förklaringsmodeller blir viktiga redskap för … ... en bestämd utgångspunkt och värderingar. Vad är det för skillnad mellan ett typmynt och en mynttyp? En källa är varifrån man kan få information. Är det någon som kan ämnet? ... Vad är de för skillnad på primärkälla och … ... De är direkta avtryck av det skedda och därför mycket handfasta och tillförlitliga. Varför är det så viktigt (för historievetenskapen) att skilja mellan kvarlevor å den ena sidan och berättande källor å den andra? Ge några exempel på kvarlevor. Det är aktuellt med källkritik på nätet för att man inte kan veta vem som skriver, och om det är sant, om det är en almängiltlig åsikt eller om det är någon som kanske tycker något väldigt annorlunda om något. Vad är en källa? På vilket sätt kan man säga att ovanstående distinktion/skillnad var och är avgörande för bröderna Wiebulls … I praktiken är det inte alltid enkelt att dela in källmaterialet i kvarlevor eller berättande källor, eftersom mycket av källmaterialet är både och, dock kan inte allting vara en berättande källa. Var drar man gränsen mellan en typ och en undertyp? Vad är en kvarleva? 8. Är det en privatperson? På gott och ont avslöjar alltså ekonomiska frågor pedagogiska visioner, avsikter och planering, och gör det möjligt att avslöja retorik för vad det är (Warren 2003, s 405). Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Svårt att lita på människor på internet, än dom som har skrivit en lärobok Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. En primär källa är någon/något som varit på plats när det hände och en sekundär källa är en återberättelse av en primär källa. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. Även när man inte vet om det är sant. det är även svårt att veta om det är någon dåre som har egna åsikter som ger en felaktig bild av informationen 8. Skillnad på kvarleva och berättande. Här gäller det att granska själva innehållet och ta reda på om det rör sig om en presentation av fakta, åsikter, försäljning eller underhållning. Vad är en kvarleva? Redogör med egna ord för vad dessa innebär. 7. Jag förstår inte min lärare som förklarar det för mig, kan någon med enklare ord förklara vad det är och hur man ska ta reda på om någon källa är kvarleva eller berättande? 7. Ge några exempel på kvarlevor. 1. Till 9A Ni har a-pass på min lektion, dvs att ni får jobba med det som de behöver göra, i gengäld så ska de ni ha redovisningar både på lektionen och A-passet på tisdag.