I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling. Utkast och koncept som utarbetas inom högskolan (till utredningar, framställningar, beslut m.m.) En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen. Vad är inte allmän handling? Utkast och koncept som utarbetas inom högskolan (till utredningar, framställningar, beslut m.m.) För att veta vilka handlingar som du kan begära fram kan det vara bra att veta vad som är en allmän handling och inte. Vad är en allmän handling och vad gäller vid utlämnanden av allmänna handlingar? Jakt med löshund på smala marker. Sällskapet menar: “Vi har rätt att släppa våra hundar så länge vi förfogar över marken, områdets form och geometriska sträckning är inte av betydelse” Fråga till Naturvårdsverket: Hejsan, Joakim Andersson heter jag och har en fråga angående jakt med löshund. Här kan du läsa mera om var idén till Klimatriksdagen kom från och vilka är det som ser till att Klimatriksdag 2018 blir av. • Vad är en Klimatriksdag? Prop. 2001/02:62: (Jfr 1 § i utredningens förslag.). I ett nytt tredje stycke anges att hyresförhandlingslagen inte är tillämplig i förhållandet mellan en kooperativ hyresrättsförening och en kooperativ hyresgäst. Skälen för detta har angetts i avsnitt 6.9. Fråga. Vi hade stämma igår. Dagordningen som hämtats från stadgarna har som § 17 styrelsens svar på inlämnade motioner. § 12 är frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Vi begärde att § 17 skulle flyttas fram till före § 12. Ansvarsfrihet kan enligt vår uppfattning inte avhandlas förrän motionssvaren godkänts av stämman. WCAG 2.0 Nivåer av vägledning. Det är en stor variation på de enskilda individer och organisationer som använder WCAG. Det inbegriper såväl webbdesigners som webbutvecklare, beslutsfattare, inköpare, lärare och studenter. Allergi (mat) Vi erbjuder både gluten- och laktosfria alternativ i våra restauranger. Om du har något annat behov anpassar vi, så långt det är möjligt, maten utifrån det. För särskilda önskemål ber vi dig kontakta oss absolut senast dagen innan avresan för att köket ska hinna få informationen.. Vid allvarliga allergier rekommenderar vi à la cartemenyn. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.Lag (2014:958). 6 § En tryckt skrift ska, för att anses såsom sådan, vara utgiven. En skrift anses utgiven när den blivit utlämnad till försäljning eller för spridning på annat sätt i Sverige. Detta gäller dock inte en myndighets tryckta handlingar, om de inte är tillgängliga för var och en. Hos Elgiganten finner du ett stort utbud av OLED TV med från olika tillverkare som LG, Sony och Philips. Med alla fördelar från tekniken i OLED tillsammans med fullt stöd för 4K-upplösning och HDR (High Dynamic Range) kan du njuta av en överlägsen bildkvalitet och den mäktigaste spel- … Vad jag vet finns det inga fastställda dB-gränser. Att spela musik under dagen är naturligtvis normalt och tillåtet, men kraftiga musikanläggningar kan göra att särskilt … Hur uttalas kex? I Språknämndens uttalsordbok är bägge uttalen medtagna, både det med k-ljud och det med ett tj-ljud. Där påstår vi inte att det ena uttalet skulle vara bättre än det andra. Producentansvar för elutrustning Vägledning om producentansvaret för elutrustning, vem som är producent och vad som gäller. Vad händer i Byalaget? Läs vad som kommer och vad som varit Aktuellt | Har hänt. Vi finns på. Egenproducerad energi Vi har haft ett projekt om egenproducerad solenergi, när tiden är mogen kommer det handla om lagring. Vad är en allmän handling? Varje medborgare har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar. Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som e-post och fax. En handling är allmän om den: förvaras hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsens förvaltning eller barn-och utbildningsnämnden). Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i stadens diarier. Vad är inte en allmän handling? Det finns vissa undantag när det gäller vad som är allmän handling. Till exempel skriftväxling om ett pågående arbete mellan personer som ingår i en gemensam projektgrupp utgör inte allmän handling. Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han ska använda handlingen till. Vad är en allmän handling? En allmän handling kan vara en text, en bild, en bandinspelning, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretess­belagda, det vill säga hemliga. När får jag inte ta del av en handling? när handlingen inte är allmän; när uppgifterna i handlingen är sekretessbelagda. Vad innebär sekretess? Vissa uppgifter i allmänna handlingar är sekretessbelagda. De uppgifterna får vi inte lämna ut till allmänheten. Vad är en allmän handling? ... Om du inte får ut en allmän handling kan du kräva att få ett skrifligt beslut. Det är viktigt att detta beslut fattas av den person som är behörig att fatta sådana beslut för myndighetens räkning. Den innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen och innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling, till exempel ett myndighetsbeslut. Vad är en allmän handling? En allmän handling är en handling som har kommit in till myndigheten eller har upprättats där. En handling är upprättad när den har skickats till någon utanför myndigheten, när det ärende som handlingen tillhör är klart, eller, om handlingen inte tillhör något ärende, när den har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts. Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Vad är en allmän handling? En allmän handling är en handling som är inkommen, upprättad och förvarad hos en myndighet. Allmänna handlingar ska enligt offentlighetsprincipen vara offentliga och tillgängliga för alla att ta del av, om inte sekretess förekommer. Glöm heller inte att ange besvärshänvisning (när sådan är möjlig) i samtliga fall när ett beslut inte tillfullo går sökanden tillmötes. Dokumentinfo: Hur påverkar den digitala utvecklingen begäran om utlämnande av allmän handling? När får jag inte ta del av en handling?